IS4U s.r.o.

Obchodní podmínky

 1. Semináře a konference jsou organizované společností IS4U, s.r.o., se sídlem Brno, Roubalova 383/13, Stránice, PSČ 602 00, IČ: 292 05 336, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65487 (dále jen “pořadatel” nebo “IS4U”).
 2. Účastníkem semináře je osoba, která provede elektronickou registraci a případnou úhradu nákladů spojených se svou účastí prostřednictvím aplikace dostupné na webové adrese events.is4u.cz.
 3. Možnost elektronické registrace na vypsané semináře a případná platba úhrady za náklady spojené s účastí účastníka na semináři či konferenci je zajišťována společností BizBox Customer Services, s.r.o., se sídlem Brno, Roubalova 383/13, Stránice, PSČ 602 00, IČ: 293 76 823, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76821 (dále jen “zprostředkovatel platby”).
 4. Provedením elektronické registrace na akci prostřednictvím webové aplikace events.is4u.cz vzniká účastníkovi právo účastnit se semináře či konference organizované pořadatelem. Pokud akce vyžaduje provedení platby nákladů spojených s účastí účastníka na semináři či konferenci, vzniká toto právo účastníkovi okamžikem připsání celé požadované částky na účet zprostředkovatele platby.
 5. Pořadatel seminářů a konferencí si vyhrazuje právo nepřipustit účast účastníka, který neprovedl elektronickou registraci nebo nezajistil úhradu nákladů spojených s účastí účastníka na semináři či konferenci nejpozději 2 pracovní dny před konáním semináře či konference.
 6. Pořadatel seminářů a konferencí si dále vyhrazuje právo zrušit organizaci semináře či konference i bez zjevného důvodu, je však povinen o tomto zrušení informovat účastníka a do 5 pracovních dní zajistit návrat uhrazených nákladů ze strany účastníka.
 7. Zprostředkovatel platby ani pořadatel nenese žádnou odpovědnost, pokud uživatel nebude moci dílo užít z technických důvodů na jeho straně, např. nedostatečná hardwarová či softwarová konfigurace počítačových systémů uživatele. Zprostředkovatel platby ani pořadatel dále nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu služby events.is4u.cz.
 8. Daňový doklad k uhrazení účasti na semináři či konferenci bude vystaven a elektronicky zaslán na emailovou adresu uvedenou v registraci do 2 pracovních dní od okamžiku připsání finančních prostředků na účet zprostředkovatele platby. Zprostředkovatel platby je plátcem DPH v České republice. Uživatel odpovídá za správné identifikační a daňové údaje uvedené v registraci, zprostředkovatel platby ani pořadatel nenesou odpovědnost za chybný výpočet DPH v případě uvedení nesprávných údajů.
 9. Registrace bezplatného semináře nebo připsání peněz na účet zprostředkovatele platby je považováno za odběr služby nezávisle na tom, zda účastník se semináře zúčastní nebo ne. Individuálně může být pořadatelem semináře či konference vrácena část či celý poplatek spojený s náklady na účast účastníka semináře či konference na základě společné dohody.
 10. Veškeré ceny a poplatky jsou na webové aplikaci events.is4u.cz uvedeny bez DPH a jsou platné pro stanovenou délku semináře a účast jedné osoby.
 11. Reklamace obchodního charakteru, zejména provedení platby a daňového dokladu, je třeba uplatnit bezodkladně po jejich zjištění oznámením zprostředkovateli plateb na e-mail reklamace@bizboxservices.com. Lhůta pro uplatnění reklamace je omezena na 15 dní ode dne provedení platby nebo doručení dokladu.
 12. Zprostředkovatel platby a pořadatel se zavazují, že veškeré údaje zadané při registraci na seminář či konferenci nezpřístupní třetí osobě a zamezí úniku těchto údajů z úložiště cloud služby. Zprostředkovatel platby a pořadatel se dále zavazují, že s předanými osobními údaji budou nakládat pouze ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů na straně zprostředkovatele platby a pořadatele. Uživatel může odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemnou formou odvolání souhlasu doručeného na adresu sídla pořadatele.
 14. Uživatel souhlasí s elektronickým zasíláním informací o službách a produktech pořadatele a zprostředkovatele platby a informací o jejich dalších obchodních nabídkách; tento souhlas může odvolat písemnou formou odvolání souhlasu doručeného na adresu sídla pořadatele.
 15. Veškeré smluvní vztahy související s registrací na seminář či konferenci jsou uzavřeny dle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Právní vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí tímto zákoníkem.
 16. Pokud smluvní vztahy související s registrací na seminář či konferenci obsahují mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se tyto vztahy řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 17. Smluvní strany (uživatel, zprostředkovatel platby a pořadatel) sjednávají na řešení vzájemných sporů obecný soud věcně a místně příslušný sídlu zprostředkovatele platby v České republice. Je-li kupující přihlášen jako fyzická osoba (a tedy nikoliv za svou organizaci), má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu v případě, že se nepodaří spor mezi stranami urovnat přímo. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
 18. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 7. 2016 do odvolání. Zprostředkovatel platby a pořadatel si vyhrazují právo tyto obchodní podmínky kdykoliv v budoucnu změnit či upravit. Jakékoliv neplatné či částečně neplatné ustanovení těchto podmínek nemá vliv na platnost zbývajících částí podmínek.